หนึ่งในปราสาทที่ขึ้นชื่อทั้งในด้านความสวยงามและความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของฯญี่ปุ่น ปราสาทนาโกย่าเป็นปราสาทแห่งแรกที่ได้รับคำสั่งสร้างจากโชกุน โตกุงะวะ อิเอยะสุ ในปี1610 หลังจากได้รับชัยชนะในสงครามกลางเมือง และขึ้นเป็นโชกุนคนแรกของยุคสมัยเอโดะ กล่าวกันว่าเป็นปราสาทที่รวบรวมเทคโนโลยีในการสร้างปราสาททั้งหมด ที่สั่งสมมาตั้งแต่การสร้างปราสาทอาซุจิเมื่อปี1576เอาไว้ และยังเป็นปราสาทที่ใช้เป็นมาตรฐานและต้นแบบของปราสาทอีกหลายๆหลัง ที่รัฐบาลโตกุงะวะจะถูกสร้างตามมาในยุคเอโดะอีกด้วย

Leave a Reply