ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกูในจังหวัดชิซุโอกะ เป็นศาลเจ้าที่เป็นที่ประดิษฐานดั้งเดิมของพระศพของโชกุนโตกุกาวะ อิเอยาสุ โชกุนคนแรกของยุคเอโดะ ก่อนที่จะถูกย้ายไปที่ศาลเจ้านิกโก้โทโชกูที่คนไทยเรารู้จักกันดีและเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในนิกโก้ครับ ที่นี่จึงถือว่าเป็นศาลเจ้าสาขาแรกของกลุ่มศาลเจ้าโทโชกู (ศาลเจ้าที่บูชาโชกุนโตกุกาวะ อิเอยาสุ) ครับ

เหมือนศาลเจ้าที่ใช้ชื่อโทโชกูอื่นๆเช่นศาลเจ้าที่นิกโก้ ศาลเจ้านี้บูชาโชกุนโตกุกาวะ อิเอยาสุ ที่ได้รับการยกย่องเป็นเทพในหลังจากเสียชีวิตครับ นอกจากนี้ภายหลังยังมีการเพิ่มเติมอีกสองคน โดยยกย่องโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ และโอดะ โนบุนางะ อีกสองบุคคลสำคัญในยุคสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่นเป็นเทพและมีการบูชาที่ศาลเจ้านี่เช่นกันครับ

Leave a Reply