ศาลเจ้าฮิโยชิไทชะ ตั้งอยู่ที่จังหวัดชิกะ เป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐานอยู่บริเวณตีนเขาฮิเอะ (Hiei) มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 2100ปี และยังมีศาลเจ้าที่คล้ายกันนี้กระจายอยู่ทั่วญี่ปุ่นถึง 3800แห่ง ผู้คนนิยมมาขอพรให้ช่วยคุ้มครองรอดพ้นจากอันตรายและภัยพิบัติต่างๆ นอกจากนี้ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามขึ้นชื่อด้วยค่ะ

Leave a Reply