วัดจูซงจิ เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเทนโดในภูมิภาคโทโฮคุ จังหวัดอิวะเตะ สร้างขึ้นในปี ค.ศ 850 โดยพระจิคาคุไดชิเอ็นนิน ฟูจิวาระ คิโยฮาระ ต้นตระกูลฟูจิวาระแห่งโอชู ได้สร้างสังฆารามขึ้นเพื่ออุทิศแก่ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตลงในสงครามและเพื่อเป็นการก่อตั้งดินแดนแห่งพุทธศาสนาในต้นศตวรรษที่ 12 ทว่าน่าเสียดายที่วัดวาอารามต่างๆได้ถูกเผาทำลายไปในช่วงศตวรรษที่ 14 เหลือเพียงสมบัติของชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญกว่า 3000รายการ เช่น วิหารสีทอง ที่บอกเล่าความงดงามล้ำค่าของพุทธศิลปะในสมัยเฮอึนให้อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ อาคารและสวนตลอดจนกลุ่มซากโบราณสถานที่แสดงถึงฮิราอิซึมิ นอกจากนี้ดินแดนแห่งพุทธศาสนาแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกด้วยค่ะ

Leave a Reply