Tabata Station

Tabata Station สถานีรถไฟทาบาตะ

สถานีรถไฟทาบาตะมีรถไฟวิ่งผ่านสถานีเพียง 2 สาย คือ
・JR京浜東北線 JR Keihin-Tohoku Line
・JR山手線 JR Yamanote Line

ทางออกจากสถานีทาบาตะมี 2ทางออก คือ

ทางออก South Exit 南改札口

ทางออก North Exit 北改札口

ระยะทาง

ระยะเวลาจากสถานีรถไฟทาบาตะไปยังสถานีอื่นๆที่สำคัญ อาทิเช่น
สถานี Ueno – 8นาที
สถานี Ikebukuro – 9นาที
สถานี Tokyo – 15นาที
สถานี Shinjuku – 18นาที
สถานี Shinagawa – 27นาที
สถานี Shibuya – 25นาที