วัดยาคุชิจิ เป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งของเมืองนารา สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ  680 โดยองค์จักรพรรดิที่ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อสวดอธิษฐานให้แก่พระชายาที่ล้มป่วย ตัววัดดั้งเดิมได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เนื่องจากถูกไปไหม้ ทั้งนี้การบูรณะได้พยายามสร้างให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมมากที่สุด วัดยาคุชิจิเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนที่มีความสวยงามแปลกตาค่ะ

Leave a Reply