ศาลเจ้าที่นิกโก้ หนึ่งในที่เดินทางแนวแสวงบุญของคนไทยที่โด่งดังไม่แพ้วัดอื่นๆในญี่ปุ่น ศาลเจ้านิกโก้มีความสำคัญในหลายๆด้าน ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นศาลเจ้าที่อุทิศให้แก่โชกุนโทกุกะวะ อิเอยะสุ โชกุนคนแรกของตระกูลโทกุกะวะ ผู้ที่ปกครองญี่ปุ่นหลังจบยุคสงครามกลางเมืองมานานกว่าสองร้อยปี
นอกจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้ว ความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบชินโตและคุณภาพของงานบูรณะ ทำให้ศาลเจ้านิกโก้แห่งนี้ได้รับเลือกเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1999 นอกจากนี้ศาลเจ้านิกโก้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของญี่ปุ่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุดในจังหวัดโทชิงิด้วย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่มาจังหวัดโทชิงิ มาเพื่อเยี่ยมชมศาลเจ้าแห่งนี้เป็นหลัก

Leave a Reply