เที่ยวโอกินาว่าด้วยตัวเอง

Kouri Ocean Tower View Point

Kouri Ocean Tower อาคารที่มีหอสังเกตุการสีขาวที่มีความสูงถึง 82 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นสะพานโคอุริ (Kouri Bridge) ไ...